Vilka är ESTA-behörighetsfrågorna?

Publicerad: Sep 04, 2018, Ändrat: Oct 16, 2022 | Tags: ESTA Frågor, ESTA-Ansökan, ESTA Stödberättigande

De nio frågorna för ESTA-behörighet är avsedda att hjälpa USA:s Customs and Border Protection (CBP) (tull- och gränsskyddsmyndigheten) att avgöra om en sökande till USA ska beviljas inresa enligt programmet för viseringsundantag. Var och en av dessa frågor är mycket viktig eftersom en sökandes svar på aspekter som t.ex. hälsa, kriminellt förflutet, droghistorik, terrorismrelaterad verksamhet, ambitioner att få anställning i USA, immigrations- och visumhistorik till USA samt deras resehistorik till vissa länder i Afrika och Mellanöstern, ger CBP en tydlig indikation om en sökande kan utgöra en säkerhetsrisk.

Dessa frågor refereras från följande webbplats: https://cbp.gov/

ESTA-behörighet Fråga 1

“Om du har några fysiska eller mentala sjukdomer; eller om du missbrukar droger; eller om du för närvarande bär på någon av följande sjukdomar (smittsamma sjukdomar specificeras i enlighet med section 361(b) of the Public Health Service Act): Kolera, difteri, infektiös tuberkulos, pest, smittkoppor, gula febern, virala hemorragiska febrar, inklusive ebola, lassa, marburg, svåra akuta sjukdomar i andningsvägarna som kan överföras till andra personer och troligen orsakar dödlighet.”

Den första frågan som avser ESTA-behörighet rör en sökandes fysiska och psykiska hälsa, droganvändning samt infektioner orsakade av sjukdomar. Frågan anger specifikt de typer av sjukdomar som den sökande måste uppge. Skälet till att dessa hälsorelaterade ämnen klumpas ihop i en fråga beror på deras samlade uppfattade risker för amerikanska invånares hälsa och risker för att belasta det amerikanska sjukvårdssystemet om en resenär skulle lida av fysiska eller psykiska sjukdomar, drogmissbruk eller några sjukdomar. Begripligt nog vill den amerikanska regeringen kontrollera och reglera smittsamma sjukdomar och andra hälsorelaterade risker.

ESTA-behörighet Fråga 2

“Har du någonsin arresterats eller dömts för ett brott som har lett till allvarliga skador på egendom, eller allvarlig skada på någon person eller statlig myndighet?”

Den andra frågan om ESTA-behörighet ber den sökande att uppge, genom att svara ”ja” eller ”nej” på icke drogrelaterat brott som resulterade i skada på en person eller en persons egendom. Tidigare använde denna fråga termen ”moraliskt fördärv” vilket orsakade förvirring hos sökande kring den juridiska definitionen. Lyckligtvis har DHS ändrat frågan till sin nuvarande form ovan och även om den förbättrats med avseende på tydlighet, ger termen ”allvarlig” upphov till en subjektiv tolkning av frågan. Svårighetsgraden när det gäller skada i ett tidigare brott anges efter den sökandes gottfinnande. Alla europeiska länder klassar brotts svårighetsgrad annorlunda jämfört med USA som klassificerar brott som grova brott, förseelser (även kallade överträdelser) eller lagöverträdelser. Beroende på den totala skadan, anses lagöverträdelser vanligtvis som ”mindre” och kriminella handlingar med låg allvarlighetsgrad och sträcker sig från aktiviteter som snatteri, berusning offentligt, vandalism, vårdslöshet i trafik och innehav av cannabis. Grova brott har hög allvarlighetsgrad och omfattar brott som dråp, mord, inbrott, skatteflykt, mordbrand, landsförräderi, bedrägeri etc. Den sökande ska vara medveten om att när ESTA utför kontroller av sökande, har de tillgång till brottsregister och polisregister från europeiska myndigheter.

ESTA-behörighet Fråga 3

“Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användning eller försäljning av illegala droger?”

Den tredje frågan om ESTA-behörighet rör drogrelaterade brott. Till skillnad från andra frågor i ESTA-formuläret, är denna fråga mycket tydlig och klar och lätt att tolka oavsett var en sökande bor eller innehar medborgarskap. En ESTA-sökande som har brutit mot lagar när det gäller bearbetning, bruk eller distribution av illegala droger ska svara ”ja” på denna fråga.

ESTA-behörighet Fråga 4

“Har du för avsikt att delta eller har du någonsin deltagit i terroristaktiviteter, spioneri, sabotage eller folkmord?”

Den fjärde frågan som rör ESTA-behörighet har en tydlig ordalydelse och är avsedd att diskvalificera sökande som har begått terrorism, spionage, sabotage eller folkmord. Denna fråga utröner inte den sökandes kriminella förflutna avseende dessa aktiviteter utan ber att den sökande ska uppge om han/hon önskar delta i sådan verksamhet medan han/hon är i USA. Om en sökande verkligen vill bli involverad i sådan verksamhet ska han/hon svara ”ja” på denna fråga. Enligt Merriam-Webster:

Är terrorism ”den olagliga användningen av våld och hot, i synnerhet mot civila, i strävan att uppnå politiska mål”.

Spionage är ”utövandet av spionage eller att använda spioner, vanligtvis av regeringar för att få politisk och militär information”.

Sabotage är ”att avsiktligt förstöra, skada eller hindra (någonting), i synnerhet för att uppnå en politisk eller militär fördel”.

Folkmord är ”det avsiktliga dödandet av en stor grupp människor, i synnerhet de från en specifik nation eller etnisk grupp”.

ESTA-behörighet Fråga 5

“Har du någonsin begått bedrägeri eller ljugit om dig själv eller andra för att få eller hjälpa andra att få ett visum eller inträde till USA?”

Sökande som har gjort sig skyldiga till bedrägeri och utgett sig för att vara någon annan när de ansöker om amerikanska visum eller elektroniska tillstånd anses vara säkerhetsrisker, därför har CBP avsatt en fråga på formuläret för ESTA-behörighet för att avslå tillstånd till sådana personer. Oavsett om brottet begicks för egen räkning eller någon annans, måste ESTA-sökanden uppge om han/hon har gjort sig skyldig till bedrägeri eller utgett sig för att vara någon annan även om han/hon inte åtalats eller åkt fast.

ESTA-behörighet Fråga 6

“Söker du för närvarande anställning i USA eller har du tidigare varit anställd i USA utan föregående tillstånd från USA:s regering?”

Besökare i USA på programmet för viseringsundantag eller andra viseringar som inte är arbetsrelaterade bryter mot villkoren för deras vistelse för att arbeta i USA utan tillstånd från de amerikanska myndigheterna. Denna fråga är avsedd att diskvalificera ESTA-sökande som söker anställning i USA eller de som tidigare har brutit mot villkoren i deras amerikanska visum. Besökare i USA har inte tillåtelse att utföra något arbete på ett B-1 visum eller programmet för viseringsundantag och måste skaffa relevant arbetsvisum innan han/hon påbörjar något avlönat arbete i USA. Ett ESTA kan inte användas av de som söker anställning, men det kan sannolikt användas för att resa till en jobbintervju som planerat innan deras ankomst till USA. Vid gränsen kan sökande med godkända ESTA-ansökningar få förklara att syftet med deras besök är en planerad jobbintervju. På deras landstigningskort till USA ska besökare dessutom ange att syftet med deras resa är affärsändamål.

ESTA-behörighet Fråga 7

“Har du någonsin blivit nekad ett amerikanskt visum som du sökt med din nuvarande eller tidigare pass eller har du någonsin blivit nekad inträde till USA eller dragit tillbaka din ansökan om inträde vid en amerikansk ankomstort?”

Den sjunde frågan om ESTA-behörighet begär tydligt information om tidigare avslag på ansökningar om amerikanskt visum samt eventuella avvisanden vid den amerikanska gränsen. Frågan vill också ha information om tidigare återkallanden en ESTA-sökande kan ha gjort vid den amerikanska gränsen. CBP antar att en sökande som återkallar sin ansökan vid gränsen handlar av rädsla för ett kommande negativt resultat på ansökan om inresa till USA, därför ses återkallade ansökningar på samma sätt som avslag. Observera att denna fråga inte vill ha information om tidigare avslag på ESTA-ansökningar eftersom systemet automatiskt känner igen din ansökningshistorik när du skickar in den. Ofta gör människor misstag i sina ESTA-ansökningar och får därför avslag. Ett troligt scenario är att en ESTA-sökande som behöver skicka in formuläret igen och svarar ”ja” på frågan upprepar denna cykel.

ESTA-behörighet Fråga 8

“Har du någonsin vistats i USA under längre tid än den period som du beviljats av den amerikanska regeringen?”

Att stanna längre än ett viseringsundantag eller visum medger när du är i USA och bryta mot villkoren i ett visum anses som notoriska överträdelser. Därför kan personer som har stannat längre än ett tidigare amerikanskt visum eller ESTA medger, räkna med att få problem med att få visum eller elektroniska visum i framtiden för USA. Även en dag över den tillåtna tiden på ett visum eller ESTA får konsekvenser för framtida möjligheter till inresa i USA för en sökande.

ESTA-behörighet Fråga 9

“Har du rest till eller befunnit dig i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen den eller efter 1 mars, 2011?”

2016 kom ytterligare regler på grund av förhöjda säkerhetsrisker och hot från terrorism. Den nionde frågan avseende ESTA-behörighet inkluderades i ESTA-formuläret för att diskvalificera personer som har rest till Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen sedan 2011. Dessa länder anses av DHS utgöra en säkerhetsrisk och därför måste ESTA-sökande som har rest till dessa länder sedan 2011 uppge detta faktum på sin ESTA-ansökan.

Slutsats

Att svara ”ja” på dessa behörighetsfrågor kommer sannolikt leda till att en ESTA-ansökan avslås. Se därför till att du fullt ut förstår frågorna genom att läsa dem noggrant innan du svarar. Om du svarar ”ja”, kommer systemet att be dig bekräfta ditt svar innan du fortsätter. Att vilseleda eller avsiktligt uppge oriktig information på dina behörighetsfrågor, eller någon del av ditt formulär, kommer med all sannolikhet att leda till ett avslag på din ESTA-ansökan. 

Om du har ett pass från ett land med viseringsundantag och vill ansöka om ESTA för att resa till USA som turist, på affärsresa, för medicinska syften eller för att resa genom USA på väg till ett annat resmål, se till att ansöka om ESTA i god tid. Du kan även se dessa vanliga frågor för vidare information om ESTA.

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resetillstånd för berättigade resenärer som reser in i USA på land, med flyg eller till sjöss för besök på mindre än 90 dagar.

Ansök om ESTA